30 listopada 2018

44 lata …

Jak przystało na dzisiejsze czasy, a raczej dzisiejszy powszechny brak czasu 😉
prezentujemy nasze pochodzenie w formie pięciu „kamieni milowych” naszej historii.

Ψ Jako podmiot prawny zrzeszający i reprezentujący polskie środowisko psychotroników stanowimy nieprzerwaną kontynuację zarejestrowanego 6 czerwca 1976 roku w Warszawie Stowarzyszenia Radiestetów – Radomska 4. Powołała je grupa osób działających w Sekcji Psychotroniki Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, która to z kolei miała swoje korzenie w utworzonej pod koniec 1972 roku Międzynaukowej (międzydyscyplinarnej) Sekcji Parapsychologicznej Klubu „3 Kontynenty” powołanej głównie z inicjatywy Lecha Emfazego Stefańskiego i Bogusława Choińskiego. Był to najprawdopodobniej pierwszy sformalizowany przejaw działalności psychotronicznej w PRL. Kontynuowany był duch Polskiego Towarzystwa Parapsychologicznego powstałego w 1938 roku ze zjednoczenia wielu organizacji okresu II Rzeczypospolitej. Organizacje tamtego czasu to między innymi: Polskie Towarzystwo Badań Psychicznych, Warszawskie Towarzystwo Psychofizyczne, Polskie Towarzystwo Metapsychiczne, Polskie Stowarzyszenie Metapsychiczne. Nazwiska tamtego czasu to między innymi: Alfons Crawier, Prosper Szmurło, Tadeusz Sokołowski.

Ψ W związku z rosnącą liczbą członków reprezentujących inne dziedziny psychotroniki niż radiestezja, z inicjatywy ówczesnego prezesa Lecha Emfazego Stefańskiego (oraz, między innymi:  Jacka Papiewskiego, Jerzego Prokopiuka) 12 grudnia 1983 roku, Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o przekształceniu, z dniem 1 stycznia 1984, SRW w Towarzystwo Psychotroniczne.

Ψ W marcu 1987 roku dokonano przekształcenia TP w Polskie Towarzystwo Psychotroniczne z 24 oddziałami, by zdecentralizować koordynowanie niezwykle popularnego w tamtym czasie ruchu psychotronicznego poprzez powołanie oddziałów regionalnych.

Ψ Znajdująca się w mniejszości, część ambitnej grupy radiestetów, w dużej mierze z inicjatywy wybitnej radiestetki Ewy Wilczyńskiej, postanowiła zarejestrować własne stowarzyszenie. 6 sierpnia 1992 roku powołano Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji (SRR). Sekcja radiestezji w PTP skupiła się wokół równie silnej osobowości, wybitnej radiestetki i bioterapeutki

Zofii Telesińskiej-Bratek

która kierowała PTP od 1989 roku do swojej nagłej śmierci w dniu 12 lutego 2017. Pamiętamy Ją jako człowieka wielkiego serca, nauczyciela i duchowego doradcę.

Ψ Obecnie, jako Zarząd, staramy się dorównać zapałowi i pasji wszystkich poprzedników prowadzących nasze Stowarzyszenie przez te minione 44 lata. Mottem naszych działań są nasze Cele Statutowe:

  1. Poznawanie i badanie zjawisk psychotronicznych i pokrewnych oraz wypracowanie i rozwijanie metod racjonalnego wykorzystania tych zjawisk dla dobra ogółu społeczeństwa.
  2. Upowszechnianie wiedzy psychotronicznej dla rozwoju psychofizycznego człowieka, a także konieczności ochrony środowiska biologicznego.
  3. Rozwijanie u osób zainteresowanych ich zdolności psychotronicznych i innych pokrewnych zdolności, m.in. do tzw. „paranormalnego” odbioru informacji, poprzez stosowanie ćwiczeń psychotronicznych.
  4. Wykorzystywanie metod psychotronicznych do podnoszenia sprawności psychofizycznej osób.
  5. Prowadzenie badań w zakresie psychotroniki i zagadnień pokrewnych.

Stowarzyszenie Radiestetów W-wa / Towarzystwo Psychotroniczne W-wa
Hasła przeszukiwania: Zofia Telesińska-Bratek, Lech Emfazy Stefański, Jacek Papiewski, Jerzy Prokopiuk, Ewa Wilczyńska, Bogusław Choiński

.